อำเภอเมืองแพร่


รายชื่อสมาชิกผู้ขอใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)
สินค้า ผ้าหม้อห้อมแพร่
พื้นที่อำเภอเมืองแพร่

ประเภทผู้ประกอบการ  :
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
สถานะคำขอ
1
น.ส.จันทร์เพ็ญ ร่มเย็น
062-3936395
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
2
นางอารยา ลงณ์วงศกร
089-9981865
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
3
นายวรุตม์ เวียงแก้ว
082-1830064
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
4
น.ส.ปณิดา เสนาธรรม
081-1104442
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
5
นางวิภา จักรบุตร
084-3738897
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
6
นายวชิระ วงศ์ฉายา
097-1613003
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
7
นายปริญญา สุทธนะ
083-6555298
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
8
นายชนาธิป อิ่มโดด
085-1815251
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
9
นายณัฐพล อิ่มโดด
089-9525580
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
10
นางไพรวัลย์ สะพานทอง
098-2560493
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
11
นางจินตนา ชัยรัตน์
063-8480998
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
12
นางวันเพ็ญ จีกัน
093-1368681
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
13
น.ส.สายชล ทองดวง
065-0547925
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
14
นายกฤษณะ วัลลภาชัย
098-7963992
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
15
นายวิษณุ จันทร์ทรา
094-8296256
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
รวมจำนวน 15 ราย

ประเภทผู้ผลิตและผู้ประกอบการ :
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
สถานะคำขอ
1
น.ส.ณิชกุล อ่อนน้อม
086-4867213
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
2
น.ส.สุพัตรา นุ่นวงกด
098-3092436
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
3
นายวุฒิไกร ผาทอง 
089-6312905
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
4
นางสมปาน อิ่มโดด
081-4724260
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
5
นางประภาพรรณ ศรีตรัย
089-8513048
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
6
นางสุพิน นาห้วย
080-6748316
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
7
นายประชา ตันแก้ว
090-2369615
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
8
น.ส.ธนพร ปิยะวงค์
080-6424960
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
9
นายอดุลย์ บุตรชา
094-8308959
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
10
นายภาสกร แสงด้วง ข้ามสาม
093-9799118
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
11
นางแสงเดือน หงส์ยศ
081-9514774
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
12
น.ส.ปฐมาภรณ์ แนวหลาน
082-3693953
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
รวมจำนวน 12 ราย