อำเภอสูงเม่น


รายชื่อสมาชิกผู้ขอใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)
สินค้า ผ้าหม้อห้อมแพร่
พื้นที่อำเภอสูงเม่น

ประเภทผู้ประกอบการ :
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
สถานะคำขอ
1
น.ส.รัตติกาล เพ็ชรรัตน์
089-9979842
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
2
นางอินแต่ง จาวรรณกาศ
098-2621804
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
รวมจำนวน 2 ราย

ประเภทผู้ผลิตและผู้ประกอบการ :
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
สถานะคำขอ
1
นางชวัลณัฏฐ์ ถิ่นจอมธ์
091-0720248
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
2
นางอัญธิมา จินดาคำ
081-8822351
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
รวมจำนวน 2 ราย