อำเภอร้องกวาง และอื่นๆ


รายชื่อสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)
สินค้า ผ้าหม้อห้อมแพร่
อำเภอร้องกวาง และพื้นที่อื่นๆ

ประเภทผู้ประกอบการ :
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
สถานะคำขอ
1
น.ส.ภริตา ภิญญาวัธน์
093-8798246
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
2
น.ส.ธารรวี อิ่มโดด
086-4778991
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
3
น.ส.พวงทอง สุทธิจินดา
086-4469416
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
รวมจำนวน 3 ราย

ประเภทผู้ผลิตและผู้ประกอบการ :
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
สถานะคำขอ
1
นายณฤทธิ์ เดชคำศรีวาท
086-3111660
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
รวมจำนวน 1 ราย