อำเภอวังชิ้น และอำเภอสอง


รายชื่อสมาชิกผู้ขอใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)
สินค้า ผ้าหม้อห้อมแพร่
พื้นที่อำเภอวังชิ้น และอำเภอสอง

ประเภทผู้ประกอบการ :
- ไม่มีข้อมูล -

ประเภทผู้ผลิตและผู้ประกอบการ :
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
สถานะคำขอ
1
นางศิวนันท์ จิรกุลธนินโชตน์
097-9232879
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
2
นายธีระพงษ์ พวงดอกไม้
087-3562513
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา
รวมจำนวน 2 ราย