ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า GI

ประวัติความเป็นมา

ภูมิปัญญาของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับสินค้า เช่น ขนบธรรมเนียม จุดกำเนิด ประวัติของผลิตภัณฑ์

ลักษณะของสินค้า

ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ หรือลักษณะอื่นๆ

วัตถุดิบ

ข้อมูลวัตุดิบ เช่น ต้นห้อม เนื้อห้อม ผ้าทอพื้นเมืองและเสื้อผ้า

กระบวนการผลิต

การทำห้อมเปียก การเตรียมเนื้อห้อม การทำน้ำย้อมผ้าหม้อห้อม และการย้อมห้อม

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

คุณลักษณะของพื้นที่ในส่วนของธรณีวิทยา ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุทกศาสตร์

ควบคุมคุณภาพภายใน

คู่มือปฏิบัติงานฯ แผนการควบคุมตรวจสอบสินค้าฯ

รายชื่อผู้ขอใช้ตรา GI

โดยแบ่งเขตพื้นที่ตามภูมิลำเนา
 • อ.เมืองแพร่
 • อ.สูงเม่น
 • อ.วังชิ้น | อ.สอง
 • อ.ร้องกวาง | อ.อื่นๆ

  ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม

  ของสมาชิกผู้ขอใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI

  แผนที่แสดงแหล่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่

  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรอ. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

  ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ*


  ข้อความ*